Salmekalender / Hymns of Gospel

Reykholt kirke, Iceland

2010-06-20
4 hymns from Hymns of Gospel
Reyklholt Kirkja, Iceland

Fella 1fella-holaFella aften

2010-06-23
4 hymns from Hymns of Gospel
Ellidaárdal , fella- and Hólarkirkju, Reykjvavik, Iceland
Performers: Svafa Thorhallsdottir, soprano, Gudny Einarsdottir, organ / piano